Đến tháng 09
Tỉnh Hưng Yên đã trao đổi

1.727.242
văn bản qua mạng
giữa 213 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 18/09/2021 10:47)