Đến tháng 05
Tỉnh Hưng Yên đã trao đổi

2.323.433
văn bản qua mạng
giữa 214 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 20/05/2022 10:47)